Nu skal Jersie Strand klimatilpasses

KLAR Forsyning går snart i gang med at klimatilpasse Jersie Strand for at minimere risikoen for oversvømmelser i fremtiden. Arbejdet kommer til at foregå i flere etaper frem mod 2025. Første etape forventes at starte op med udgangen af 2022.

Kraftig regn på grønne trækroner

Stigende temperaturer og flere og mere kraftige regnskyl har ført til flere oversvømmelser i hele landet i de seneste par år, og Jersie Strand er ingen undtagelse.

Derfor går KLAR Forsyning nu i gang med at klimatilpasse Jersie Strand.

”Vi skal have udvidet kloaksystemet i Jersie Strand, så der bliver bedre plads i kloakken til fremtidens stadig større mængder af regnvand og overfladevand. Blandt andet planlægger vi at anlægge større rør, flere regnvandsbassiner og større pumpestationer, så vi bedre kan lede regnvandet ud i kloakken og væk fra fortove, veje og haver”, siger Jesper Koziara, teknisk direktør i KLAR Forsyning og uddyber:

”Der er mange lavtliggende områder i Jersie Strand, hvilket betyder, at der ved kraftig regn eller skybrud er særlig stor risiko for oversvømmelser, fordi regnvandet hurtigt samler sig på de lavtliggende områder og derefter er lang tid om at løbe væk igen. Det er blandt andet derfor, at klimatilpasningen af netop Jersie Strand er lagt ind som en førsteprioritet i Solrød Kommunes samlede klimatilpasningsplan”.

Mere plads til regnvand med større rør og underjordiske bassiner

Den første etape af klimatilpasningen vil foregå i området langs Ankerhusstien og forventes at gå i gang i slutningen af 2022.

”Vi starter med at anlægge et nyt stort regnvandsrør under jorden, som skal løbe langs med Ankerhusstien på strækningen fra stitunnellen ved motorvejen og til Lindeholmen. I samme omgang anlægger vi også to underjordiske bassiner, som vil kunne opbevare i alt ca. 600 kubikmeter vand. Det nye regnvandsrør og de to nye underjordiske bassiner vil være med til både nu og i fremtiden at minimere risikoen for større oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud i Jersie Strand”, siger Charlotte Jersborg, projektleder i KLAR Forsyning.  

Klimatilpasningen vil foregå i flere etaper

Anlægsarbejdet langs med Ankerhusstien forventes færdigt i november 2023. Herefter går næste etape i gang.

Anden etape af klimatilpasningen forventes at starte op med udgangen af 2023. Her skal KLAR Forsyning efter planen i gang med at øge kapaciteten af en af forsyningens større regnvandspumpestationer beliggende ved Birkebo børnehave og vuggestue. Derudover skal der etableres en ny udløbsledning, som skal kunne transportere de større mængder regnvand fra den udvidede pumpestation og ud til Køge Bugt.

Arbejdet med at klimatilpasse Jersie Strand forventes at løbe frem mod 2025.

 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.